Редакція розглядає статті теоретичного, методологічного та прикладного характеру, тематика яких відповідає тематиці збірника.

Рукописи, що надійшли у редакцію, піддаються подвійному сліпому рецензуванню.

Після надходження рукопису до системи журналу редактор призначає двох рецензентів, які ознайомлюються з анотацією та на цій основі погоджуються або відмовляються рецензувати статтю. У разі відмови рецензента редактор призначає іншого.

Призначені рецензенти вивчають матеріал та оцінюють його на відповідність наступним вимогам:

  1. Публікація має науковий характер, відповідає профілю видання та сприяє кращому розумінню політико-психологічних та дотичних до них політичних, соціальних, економічних проблем.
  2. Публікація містить оригінальні результати та висновки, що відповідають її основному змісту.
  3. Публікація має чітке та прозоре теоретичне підґрунтя.
  4. Результати емпіричного дослідження, викладені в публікації, відповідають методологічним вимогам щодо збору, обробки та інтерпретації емпіричних даних.
  5. Публікація оформлена згідно встановлених вимог збірника.

За результатами розгляду статті рецензенти готують висновок:

  • Стаття рекомендована до публікації без зауважень
  • Стаття рекомендована до публікації з незначними зауваженнями (без повторної рецензії)
  • Стаття рекомендована до публікації зі значними зауваженнями з необхідністю повторного рецензування
  • Стаття не рекомендована до публікації

Відповідна інформація надсилається автору для доопрацювання рукопису. Доопрацьований рукопис автор завантажує в систему журналу, рецензенти повторно розглядають його (у разі необхідності відповідно до попереднього висновку) та надають остаточну рекомендацію щодо можливості його подальшої публікації або відхилення.

Якщо автор не погоджується із певними зауваженнями рецензента, він має право надіслати до редакції апеляцію у форматі «зауваження рецензента – коментар автора». Даний документ надсилається рецензентові. Якщо після цього розбіжності між автором та рецензентом зберігаються, питання виноситься на розгляд редакційної ради.  У випадку отримання взаємопротилежних висновків рецензентів щодо представленого рукопису (прийняти/відхилити), рішення щодо публікації даного матеріалу виноситься на розгляд редакційної ради.

Після завершення процедури рецензування усі рекомендовані до публікації статті подаються на розгляд редакційної ради. Остаточне рішення про публікацію статті ухвалюється головним редактором журналу за результатами розгляду редакційною радою.

Збірник виходить не пізніше 1 грудня поточного року. Перше подання рукопису до редакції має відбутися не пізніше 1 вересня поточного року. Рукописи, що надійшли із запізненням, не розглядаються.

 

Ролі та відповідальність

Редактор – здійснює попередній розгляд надісланих рукописів, визначає відповідність їхньої тематики тематичним напрямам збірника, призначає рецензентів, контролює терміни проходження процесу рецензування.

Рецензент – ґрунтовно вивчає рукопис, перевіряє його на відповідність вищезазначеним вимогам, за необхідності висловлює зауваження, надає проміжну та остаточну (після доопрацювання рукопису) рекомендації щодо публікації/відхилення статті.

Член редакційної ради – розглядає рукописи, що пройшли процедуру рецензування за вищезазначеною процедурою, висловлює свою позицію щодо їхньої публікації або відхилення, розглядає спірні випадки, що виникли на етапі рецензування, та пропонує власне рішення за кожним випадком.

Головний редактор – призначає редактора (редакторів) для роботи над поточним випуском збірника, бере участь у роботі редакційної ради з розгляду рецензованих рукописів та вирішення спірних випадків, і на цій основі ухвалює остаточне одноосібне рішення щодо змісту поточного випуску збірника. 

Рецензенти:

Карпенко Зіновія Степанівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної і вікової психології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна.

Климчук Віталій Олександрович, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри клінічної психології УКУ, виконавчий директор Інституту психічного здоров’я УКУ, Львів, Україна.

Луценко Олена Львівна, доктор психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології, керівник Лабораторії психодіагностики, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна.

Савченко Олена В’ячеславівна, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та психології, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, Україна.

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології та педагогіки Факультету соціальних наук та соціальних технологій Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Швень Ярослава Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент, заступник директора Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Біла Церква, Україна.