Інформація для авторів

Бажаєте опублікувати свою статтю у цьому журналі? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці Про журнал та переглянути Керівництво для авторів. Для того, щоб мати можливість подавати рукописи до нашого видання, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису на розгляд.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

у збірнику наукових праць

 «Проблеми політичної психології»

 1. Загальні технічні вимоги
 2. Мова рукопису: збірник «Наукові студії із соціальної та політичної психології» – українська, англійська, польська; збірник «Проблеми політичної психології» –

українська, російська, англійська, італійська, польська.

 1. Обсяг основного тексту статті – від 0,4 др. арк. (16 000 символів з пропусками) до 1 др. арк.(40 000 символів з пропусками). Оптимальний обсяг статті 0,5 др. арк.
 2. Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS
 3. Параметри сторінки: формат А4, всі поля – 2,5 см, без колонтитулів та нумерації сторінок.
 4. Шрифт основного тексту Times New Roman, звичайний, рядки без переносів.
 5. Параметри абзацу:
  • вирівнювання – за шириною;
  • міжрядковий інтервал – 1;
  • відступ першого рядка – 1 см;
  • інтервал між абзацами – 0 мм.

 

 1. ОФОРМЛЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ
 • Індекс УДК (12 пт, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка), див. http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y.
 • ПІБ автора (повністю, 10 пт, напівжирний шрифт, вирівнювання по лівому краю).

Важливо! Прізвища та імена авторів вказуються так, як вони подані в документах, що посвідчують особу (наприклад, Анна або Ганна)!

 • Науковий ступінь, вчене звання, посада (10 пт, звичайний шрифт, вирівнювання по лівому краю).
 • Місце роботи: назва установи, населеного пункту, країни (10 пт, звичайний шрифт, вирівнювання по лівому краю).

Важливо! Будь ласка, вказуйте офіційну назву установи, зазначену на її веб-сайті та в установчих документах!

 • Ідентифікатор ORCID ID (10 пт, великі літери, вирівнювання по лівому краю); за відсутності – реєстрація на сайті https://orcid.org/register.
 • Е-mail (10 пт, курсив, вирівнювання по лівому краю).
 • Назва статті (12 пт, напівжирний шрифт, великі літери, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру).
 • Анотація мовою тексту статті обсягом не менше 1800 знаків (10 пт, звичайний шрифт, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см). Має містити такі елементи:
 • вступ: актуальність наукового дослідження;
 • мета наукового дослідження;
 • методологія та наукові підходи;
 • основні результати;
 • висновки: практичне значення результатів та перспективи подальших досліджень; соціальні/політичні наслідки; оригінальність/цінність.
 • Фраза «Ключові слова:» (10 пт, напівжирний шрифт). Далі в тому ж рядку – подається мовою тексту статті від 3 до 8 ключових понять дослідження, розділених знаком «;» (10 пт, шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см).
 • Назва статті, ПІБ та дані про авторів, резюме, ключові слова англійською мовою (елементи оформляються аналогічно, як і мовою тексту статті). Якщо мова тексту статті не українська, то подається назва статті, ПІБ та дані про авторів, резюме, ключові слова українською мовою.

Увага! Якою б мовою не була написана стаття, блок з даними про авторів, резюме та ключовими словами подається українською та англійською мовами. Для іноземних авторів україномовні дані формує редколегія журналу.

Важливо! Прізвища та імена авторів наводяться і транслітеруються латиницею з мови, якою їх подано в документах, що засвідчують особу.

 • Основний текст статті (шрифт звичайний, 12 пт) повинен складатися з таких рубрик (шрифт напівжирний, 12 пт):
  • Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями (обов’язкова рубрика).
  • Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виокремлення нерозв’язаних частин загальної проблеми (обов’язкова рубрика).
 • наявність посилання на кожне джерело в тексті статті обов’язкове у списку літератури;
 • посилання на джерела, згідно зі стилем АРА, подаються в круглих дужках, із зазначенням прізвища автора(ів), року видання, за потреби –сторінки(ок). Наприклад: (Титаренко, 2019, с. 35–38);
 • у разі цитування кількох джерел одночасно можна перерахувати їх в одних дужках через крапку з комою. Наприклад: (Васютинський, 2019, с. 120; Diener, 2015);
 • якщо авторів статті 6 і більше, після першого прізвища вказується «та ін.» або “et al.”. Наприклад: (Слюсаревський та ін., 2018; Jones et al., 2016). Див. розділ «Додатково» цих Вимог.
 • Мета статті (обов’язкова рубрика).
 • Виклад основного матеріалу дослідження з його теоретичними засадами, описом методів і методик та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (обов’язкова рубрика).
 • Обмеження дослідження (бажана рубрика).
 • Практична/соціальна значущість дослідження (бажана рубрика).
 • Персональний внесок авторів (якщо авторів публікації декілька; бажана рубрика).
 • Висновки та перспективи подальших досліджень (обов’язкова рубрика).
 • Подяка (бажана рубрика). Наприклад, грантодавцю, якщо дослідження було виконано за рахунок фінансової підтримки.

Можуть наводитися дані щодо того, у межах якої науково-дослідної роботи виконано дослідження (назва теми і номер державної реєстрації). Можуть бути також наведені дані щодо відповідності статті етичним стандартам, наявності конфлікту інтересів.

 1. Список використаних джерел (мовою оригіналу, виняток – китайська, японська, корейська та арабська; у цьому разі назва джерела наводиться англійською із зазначенням мови оригіналу в дужках):
 • підзаголовок «Список використаних джерел» (12 пт, напівжирний шрифт, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру) оформлюється відповідно до стилю АРА;
 • джерела в переліку посилань організовуються без нумерації в алфавітному порядку;
 • обов’язкова наявність джерел, виданих протягом останніх 5 років;
 • не допускається наведення джерел, на які немає посилання в тексті.
 1. Перекладений і транслітерований латиницею список використаних джерел:
 • підзаголовок «References» (12 пт, напівжирний шрифт, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру);
 • власне список (шрифт 10 пт), оформлюється відповідно до стилю APA:
 • перелік без нумерації, в алфавітному порядку;
 • прізвища авторів та власні назви журналів і видавництв транслітеруються латиницею;

Для транслітерації рекомендовано скористатися онлайн-сервісом https://translate.google.com (транслітерація з’являється у нижньому рядку під текстом, введеним у віконце перекладу). У разі транслітерації з російської мови не використовувати апострофи, що символізують пом’якшення

 • назви публікацій транслітеруються, а їх переклад наводиться у квадратних дужках. Наприклад: Kryza identychnosti osobystosti [Personality identity crisis];
 • окремі назви конференцій, організацій, видавництв, наукових установ можуть перекладатися та зазначатися скорочено (якщо це офіційні переклади та скорочення);
 • після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, наприклад (in Ukrainian) або (in English);
 • іноземні джерела наводяться без змін.
 1. Рядок «Матеріал надійшов до редакції __.__.201_ р.» (10 пт, курсив, вирівнювання справа).

 

Додатково:

Для оформлення списку використаних джерел рекомендовано використовувати автоматизований сервіс http://www.citethisforme.com/.

Посилання на власні публікації є небажаними і допускаються лише в разі нагальної потреби.

Не бажано також посилатися на підручники та науково-популярну літературу.

Якщо в огляді літератури або далі по тексту є посилання на прізвище вченого, його публікація має бути в загальному списку літератури після статті.

Усі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.

Вторинне цитування не дозволяється.

 

На останній сторінці файлу статті повинно міститися підтвердження оригінальності дослідження, засвідчене підписом(ами) автора(ів) (у сканованому форматі), такого змісту:

 

«Я(ми) ПІБ, автор(и) наукової статті «…», засвідчую, що вона чесно презентує самостійно проведене дослідження і не містить плагіату. Автор(и) гарантує(ють), що ним(и) одержано всі необхідні дозволи на використання в статті матеріалів, що охороняються авторським правом. Автор(и) гарантує(ють), що стаття ніде раніше не публікувалася і не подана до інших видань. Автор(и) надає(ють) право видавцю редагувати, адаптувати і модифікувати, перекладати на будь-яку мову, видавати, а також поширювати статтю необмеженим накладом у будь-якому вигляді та форматі на будь-яких носіях інформації і будь-якими способами.»

Підпис /ПІБ/